Integritetspolicy

Almia vill lära känna dig så att vi kan matcha dig och din kompetens med bästa uppdrag och vårdbolag. För att kunna göra det på bästa sätt behöver vi en del information om dig och därför är det viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Den här policyn syftar till att beskriva hur, varför och hur länge vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du söker jobb hos oss eller om du är en arbetsgivare som är intresserad av att rekrytera eller hyra personal. Den syftar vidare till att informera dig om dina rättigheter kopplade till den personuppgiftsbehandling som rör dig.  

Beskrivning av begrepp

Personuppgifter är all slags information som går att härleda till en identifierbar levande person.

Behandling av personuppgifter är allt som kan göras med en personuppgift, till exempel lagring, ändring, läsning, överlämning etc.

Personuppgiftsansvarig är det företag/ organisation som bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt personuppgifterna ska behandlas och därmed även ansvarar för att personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddsregler. 

Personuppgiftsbiträde är det företag/organisation som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning och får därmed endast behandla personuppgifterna enligt personuppgiftsansvariges instruktioner samt gällande lagstiftning.   

Almias personuppgiftsansvar

Vi behandlar dina personuppgifter i egenskap av Personuppgiftsansvarig och har därför en skyldighet att se till att behandlingen sker i enlighet med denna Policy och vid var tid gällande lagstiftning. Vänligen notera att våra kunder (vårdgivarna) är Personuppgiftsansvarig för den behandling av dina Personuppgifter som utförs i samband med att kunden anlitar dig genom oss.  


Almias behandling av personuppgifter

Varför behandlar vi personuppgifter?

Ändamålet med Personuppgiftsbehandlingen är att hitta och anställa lämpliga kandidater och för att kommunicera och bedöma kandidater utifrån aktuella och/eller framtida rekryteringsbehov. Vi behöver därför viss information som rör dig som person för att du ska kunna söka en tjänst. Processen kan omfatta urval, intervjuer, tester och information till dig om lediga tjänster baserat på den information du har lämnat.  

Kandidater och anställda

Vilka uppgifter samlar vi in?

Utöver den information som du själv lämnar till oss när du skickar in en intresseanmälan, CV och/eller personligt brev så kan vi även komma att samla in information från myndigheter eller tredje part som lämnar information kopplat till rekryteringsprocessen. Almias medarbetare gör även egna anteckningar i samband med intervju och inhämtande av referenser.

Almia samlar in följande kategorier av uppgifter:

 • Kontaktuppgifter: Namn, e-post, telefonnummer och personnummer.
 • Bakgrundsinformation: Yrkesroll, utbildning, förskrivarkod, arbetsgivarintyg, kopior på utbildningsbevis, språkkunskaper, anteckning om att vi har sett ditt utdrag ut belastningsregistret (eventuell information ur utdraget kommer inte att registreras).
 • Uppgifter från myndigheter: Uppgifter inom ramen för de kvalitetskontroll som genomförs (kontroll av legitimation, anmärkningar från IVO).
 • Finansiell information: Kontouppgifter, uppgift om lön och uppgift om pension.
 • Uppgifter kopplat till anställningsförhållandet: Sjukdom, graviditet, vård av barn.
 • Information om hur du interagerar med Almia: Hur du använder Tjänsten, IP-adress, webbläsarinställningar, operativsystem m.m.
 • Referenser: Kontaktuppgifter och yrkesroll.


Särskilt om personnummer

Vi behandlar endast personnummer i den utsträckning det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl.

Kandidater

ÄndamålRättslig grund

För att efter din intresseanmälan inleda och upprätthålla kontakten med kandidaten.

Berättigat intresse

För att kunna genomföra en telefonintervju med kandidaten.

Berättigat intresse

För att kunna upprätta en fullständig kompetensbeskrivning om kandidaten.

Berättigat intresse

För att kunna matcha relevanta uppdrag med kandidaten.

Berättigat intresse

För att skapa väl underbyggda förslag på bemanning till våra kunder och potentiella kunder.

Berättigat intresse

För att kunna skicka nyhetsbrev och information om uppdrag hos våra kunder till våra kandidater.

Berättigat intresse

 

Rättslig grund

Berättigat intresse: I de fall vi anser att vi har ett berättigat intresse så har vi gjort en helhetsbedömning där vi genom en intresseavvägning, har vägt vårt legitima intresse - att inleda, upprätthålla och utveckla en relation med kandidater för att kunna förmedla relevanta kompetenser till rätt uppdrag - mot Användarens intresse och rättigheter, där slutsatsen blev att vårt intresse väger tyngre än kandidaternas intresse. 

Anställda

ÄndamålRättslig grund

För generella personaladministrativa ändamål.

Fullgörande av avtal

För att kunna presentera förslag på vårdbemanning för våra kunder och potentiella kunder.

Fullgörande av avtal

För att kunna administrera våra vårdbemanningstjänster gentemot våra kunder.

Fullgörande av avtal

För att i händelse av olycksfall eller sjukdom kunna kontakta dina anhöriga.

Berättigat intresse

För att administrera och fullgöra skyldigheter avseende lön, frånvaro, ledighet inklusive semesterledighet samt övriga förmåner.

Fullgörande av avtal, Rättslig förpliktelse

För att följa lagen om anställningsskydd.

Rättslig förpliktelse

För att följa upp dina uppdrag.

Berättigat intresse

För att utvärdering prestationer för personalutvecklingssyfte.

Berättigat intresse, Rättslig förpliktelse

För att kunna skicka ut nyhetsbrev och annan marknadsföring.

Berättigat intresse

 

Rättslig grund

Fullgörande av avtal: I de fall vi har skyldigheter enligt avtal, till exempel anställningsavtal eller avtal med våra kunder, behöver vi behandla personuppgifter för att kunna fullgöra skyldigheterna.

Rättslig förpliktelse: Almia har i rollen som arbetsgivare och företag en rad skyldigheter som regleras i lag, t.ex. skattelagstiftning eller arbetsrättslagstiftning. Fullgörandet av dessa skyldigheter kan innebära att vi behöver behandla vissa personuppgifter  

Referenser

I samband med din ansökningsprocess så har du möjlighet att lämna kontaktuppgifter till referenser. Vi behandlar dessa personuppgifter endast under den tid det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet att kunna genomföra referenstagning och för att i övrigt underlätta rekryteringsprocessen.  

Rättslig grund

Berättigat intresse: Vårt berättigade intresse av att kunna genomföra referenstagningar och presentera referenser som en del av grundliga och väl underbyggda rekryteringar och vårdbemanningar.  

Kontroll hos IVO/HSAN

För att kunna fullgöra de avtal vi har med våra kunder samt för att bedöma kandidaternas och anställdas lämplighet genomförs kontroller hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Kontrollerna dokumenteras för syftet att att vi ska kunna säkerställa att korrekta kontroller har utförts.

Genom IVO kontrollerar Almia kandidatens/anställdas legitimation och eventuella inskränkningar i legitimationen. Genom HSAN utförs en kontroll av eventuella anmälningar. Kontroll av legitimation hos IVO är också nödvändig för att vi ska kunna uppfylla Socialstyrelsens föreskrifter om kontroll av legitimation. 

Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt i förhållande till de ändamål som de samlades in för. I de fall du har samtyckt till det kan vi komma att spara dina personuppgifter för framtida rekryteringsbehov enligt den information som vi ger till dig vid inhämtandet av samtycket.

 


Lagring och överföring

Almia säkerställer att personuppgifterna som samlas in lagras och behandlas inom EU/EES. I de fall uppgifterna inte behandlas inom EU/EES har Almia säkerställt att överföringen är laglig enligt gällande dataskyddslagstiftning genom:

 • EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå
 • tillämpning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföring
 • att mottagaren omfattas av Privacy Shield
 • andra lämpliga skyddsåtgärder som uppfyller tillämplig dataskyddslagstiftning.


Vilka delar vi dina uppgifter med?

Våra kunder har i egenskap av vårdgivare ett ansvar för att säkerställa att den vårdpersonal som arbetar under dess ledning är behörig och lämplig i övrigt, och vi kommer därför att dela våra anställdas personuppgifter i den utsträckning som det är nödvändigt för att administrera bemanningsuppdragen och att i övrigt uppfylla avtalen med våra kunder.

Almia överför personuppgifter även personuppgifter till:

 • underleverantörer i deras roll som Personuppgiftsbiträden (IT-tjänsteleverantörer, företag för e-postutskick och informationssökning, analytiska serviceföretag och andra företag med koppling till tillhandahållandet av Tjänsten). Dessa leverantörer har endast rätt att behandla dina personuppgifter enligt Almias instruktioner.
 • vissa utpekade myndigheter för att fullgöra skyldigheter enligt lag t.ex. till Skatteverket och Försäkringskassan.

 


Dina rättigheter

 • Rätt att få tillgång till din data - Du har rätt att få information om de personuppgiftsbehandlingar som rör dig.
 • Rätt till rättelse - Du har under vissa förutsättningar rätt att korrigera felaktig eller icke komplett information om dig själv.
 • Rätt att invända - Du har bl.a. rätt invända mot de behandlingar som grundar sig på berättigat intresse.
 • Rätt att bli raderad - Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in, du återkallar ditt samtycke eller om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt. I det fall Almia har en skyldighet enligt lag att spara vissa personuppgifter, blockeras de uppgifter som vi är skyldiga att spara från att kunna användas för andra ändamål.
 • Rätt till begränsning av behandling - Du har i vissa fall rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • Rätt att lämna in ett klagomål - Du har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
 • Rätt till dataportabilitet - Du har i vissa fall rätt att begära att uppgifter som berör dig ska överföras till en annan personuppgiftsansvarig. 


Säkerhet

Almia vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. 

Cookies

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker så att vi kan ge dig den absolut bästa användarupplevelsen [länk till cookiepolicy]. 


Kontakt

Vid frågor om hur Almia AB (559058-4610) behandlar personuppgifter:

E-mail: [email protected]

Telefon: 08-410 250 50

Adress: Engelbrektsgatan 35B, 114 32 Stockholm

Almiabemanning